30.09-2.10.2016

regulamin


I. definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.phpcon.pl, zawierająca informacje o Kongresie oraz umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio zgłoszenie udziału w Kongresie w charakterze Uczestnika lub Prelegenta.
 2. Serwis Rejestracyjny – strona internetowa dostępna w poddomenie konfeo.com, umożliwiająca bezpośrednio zgłoszenie udziału Uczestnika w Kongresie.
 3. Organizator – przedsiębiorstwo dgnet.pl Joanna Grzesista z siedzibą w Rybniku przy ulicy Wodzisławskiej 50A, 44-200 Rybnik, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika pod numerem 30630/2009.
 4. Kongres – konferencja programistyczna pod nazwą PHPCon Poland, organizowana przez Organizatora w miejscowości Ossa koło Rawy Mazowieckiej w dniach od 30 września do 2 października 2016r., Hotel Ossa Congress & Spa, Ossa 1.
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 6. Agenda – ustalony przez Organizatora szczegółowy program Kongresu, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Udostępniona przez Organizatora Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
 7. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Kongresie oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV Regulaminu.
 8. Prelegent – osoba uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Kongresie, wybrana przez Organizatora zgodnie z procedurą, o której mowa w rozdziale V Regulaminu.

II. postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu oraz nazwy Kongresu przysługują dgnet.pl i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę udzieloną przez dgnet.pl.
 3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Kongresie Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem korzystając ze kanałów kontaktu wymienionych na stronie Kontakt.

III. warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu, Serwisu Rejestracyjnego oraz wszelkich ich funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności:
  1. dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
  3. dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;
  4. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści - jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV. udział w Kongresie

A. udział w charakterze Uczestnika

 1. Udział w Kongresie w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV.A.2. Regulaminu.
 2. Dodatkowo, każdy Uczestnik uprawniony jest do:
  1. otrzymania jednego zestawu materiałów konferencyjnych;
  2. udziału w przerwach kawowych, posiłkach i noclegach wynikających z wybranego wariantu uczestnictwa i zakwaterowania.
 3. Udział w Kongresie w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału jest stały, jednak Uczestnik, korzystając z ogłaszanych przez Organizatora promocji, może zakupić bilet wstępu po cenie niższej, niż katalogowa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza rejestracji.
 4. Koszt wskazany w pkt. IV.A.3. dotyczy udziału w Kongresie jednej osoby i zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Zapłaty za udział w Kongresie dokonać można w walucie polskiej lub Euro. Koszt udziału w Kongresie, w zależności od wybranej waluty, wskazano w cenniku, którym mowa w pkt. IV.A.3.
 6. Zgłoszenia udziału w Kongresie w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie Rejestracyjnym elektronicznego formularza rejestracji Uczestnika.
 7. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie Organizatorowi uzupełnionego formularza, Użytkownik składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o udział w Kongresie.
 8. Otrzymanie oferty, o której mowa w pkt. IV.A.7., Organizator potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację.
 9. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji Organizator przekaże na adres e-mail Użytkownika dokument pro forma. Zapłaty za udział w Kongresie dokonać należy w terminie i na numer rachunku Organizatora wskazany na fakturze pro forma. Zapłata może być dokonana również za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24.
 10. Realizacja zapłaty stanowi jednoczesne zawarcie umowy o udział w Kongresie.
 11. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Kongresie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., poprzez przesłanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie listu poleconego na adres Organizatora. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania w powyższym terminie listu poleconego. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, Organizator zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział Kongresie. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej przez Użytkownika.
 12. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona Organizatorowi w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem Kongresu w formie e-maila przesłanego pod adres Organizatora ze wskazaniem osób, których zmiana dotyczy.

B. udział w charakterze Prelegenta

 1. Zgłoszenia chęci udziału w Kongresie w charakterze Prelegenta Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie Organizatorowi elektronicznego formularza rejestracji Prelegenta udostępnionego w Serwisie.
 2. Udział w Kongresie w charakterze Prelegenta uzależniony jest od oceny nadesłanego zgłoszenia przez Organizatora. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokonują uczestnicy w formie sondy udostępnionej w Serwisie. Ostateczną i wiążącą decyzję na temat kwalifikacji zgłoszeń podejmuje powołany przez Organizatora Komitet Programowy. O dokonanej ocenie zgłoszenia Organizator poinformuje Użytkownika drogą mailową.
 3. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia, Prelegent zobowiązany jest do przygotowania i nadesłania na adres poczty elektronicznej Organizatora prezentacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Kongresie.
 4. Poprzez dokonanie zgłoszenia, Użytkownik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych mu w związku z udziałem w Kongresie – abstraktów w języku polskim i angielskim, prezentacji, jak również wystąpień Prelegenta podczas Kongresu. Licencja obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta oraz:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie materiałów do pamięci systemów teleinformatycznych;
  2. w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczanie i wprowadzanie do obrotu nośników na których materiały utrwalono;
  3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Praw w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.
  Licencja udzielona zostaje pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia zgodnie z pkt. IV.B.2.
 5. Udział w Kongresie w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika.

V. dane osobowe

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika i Prelegentów w zakresie i na zasadach wskazanych szczegółowo poniżej.
 2. Administratorem danych osobowych jest dgnet.pl Joanna Grzesista z siedzibą w Rybniku, ul. Wodzisławska 50A, 44-200 Rybnik, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika pod numerem 30630/2009.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracji Uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Kongresie. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z prezentacją działalności i oferty Organizatora oraz jej partnerów, jeśli osoby te wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Kongresie.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w Kongresie w charakterze Prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem Prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem Prelegenta w Kongresie. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia Prelegenta i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonania zgłoszenia udziału w Kongresie.
 6. Osobom, o których mowa w ust. 3-5, przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.
 7. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Organizator udostępnia dane osobowe w przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VI. reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail dg@phpcon.pl lub pisemnie, na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Kongresu może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 2nie będą rozpatrywane.

VII. postanowienia końcowe

  1. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który przesłał Organizator formularz rejestracji Uczestnika lub Prelegenta, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony Organizatora za pośrednictwem adresów wyszczególnionych na stronie Kontakt.
  2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  3. Polityka Prywatności oraz Kodeks Postępowania stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2016 r.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Organizatora. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.

Bądź na bieżąco!

Zasubskrybuj już dziś nasz newsletter, a będziemy Cię informowali o wszystkich ważnych sprawach dotyczących PHPCon Poland.